Beleidsplan Protestantse Gemeente 'De Banier'


'Samen gemeente zijn'


De Protestantse Gemeente De Banier te Twijzelerheide vindt haar inspiratie in God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Lerend en levend vanuit de genade van God en door gebed willen wij kerk van Jezus Christus zijn. Vanuit de Bijbel wordt ons daaraan richting gegeven. Wij zijn een veelzijdige gemeente, die een levendige geloofsgemeenschap wenst te vormen. Als gemeente willen wij ons ook richten op kerk-zijn in de eigen omgeving van onze dorpen. Wij geloven dat God alle mensen in hun verscheidenheid tot bloei wil laten komen. Ieder met zijn unieke talenten kan meewerken aan de nieuwe wereld van God.
 

Visie

We zijn een gemeente in beweging, waarbij traditie en vernieuwing elkaar niet uitsluiten. Het Woord van God staat centraal in de traditionele en moderner vormgegeven kerkdiensten. Met respect voor en betrokkenheid op elkaar willen wij een sterke geloofsgemeenschap vormen. Een gemeente waarin mensen in bewogenheid naar elkaar omzien door contact te maken en te luisteren bij moeilijke, verdrietige en blijde gebeurtenissen.
 

Missie

Onze missie is: een levendige en hoopvolle christelijke gemeenschap te zijn waarin ruimte is voor ontmoeting met God en met elkaar. Een gemeente waarin talenten worden benut om bruggen te slaan tussen mensen en groepen binnen en buiten onze gemeente. Een dienstbare kerkgemeenschap waar Bijbelse begrippen als vrede, vergeving, liefde, elkaar bijstaan en recht doen ertoe doen.
 

Identiteit

De P.G. De Banier Twijzelerheide ziet zichzelf als deel van de wereldwijde kerk die het geloof belijdt in de drie-enige God die zich geopenbaard heeft in: Vader, Schepper van Hemel en aarde, Zoon, Jezus Christus de gekruisigde en opgestane Heer, Heilige Geest, in en door wie Hij werkzaam is in de wereld. Als onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland onderschrijft zij de kerkorde en ordinanties zoals door de Generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland is opgesteld.
 

Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar gevierd in reguliere diensten. Daarnaast ook tijdens de Paascyclus op Witte Donderdag. Dit is in de regel een ‘lopende’ viering. Voor gemeenteleden die de reguliere diensten niet kunnen bijwonen is er de mogelijkheid deel te nemen aan een verkorte viering. Deze wordt gehouden in de consistorie aansluitend aan de ‘reguliere’ viering. Ook mogen gemeenteleden aan huis de Maaltijd vieren. Brood en beker worden bij hen thuisgebracht. Dit verzorgt de Diaconie. Het Avondmaal staat voor een ieder open die onze Heer en Heiland aanneemt als zijn Verlosser.
 

Doop en doopcatechese

De heilige doop wordt bediend in het midden van de gemeente en kan worden aangevraagd bij één van de pastoraat-ouderlingen. Voorafgaande aan de doop wordt van de ouders verwacht dat zij deelnemen aan een of meerdere doopgesprekken. Daarin zal gesproken worden over de betekenis van de doop en de christelijke opvoeding. Ook toekomstige ouders zijn van harte uitgenodigd voor doopgesprekken. Voorwaarde voor het ten doop houden van uw kind is dat één van de ouders belijdend lid dient te zijn. Naast de kinderdoop is er ook de zogenaamde grootdoop of volwassendoop. Wie niet als kind gedoopt is en het verlangen heeft om gedoopt te worden, kan zich hiervoor aanmelden bij het pastoraat. Wie de grootdoop heeft ontvangen wordt als belijdend lid van onze kerk ingeschreven.
 

Kinderzegening

Naast de doop is er ook ruimte voor de kinderzegening, hoewel deze niet gelijkwaardig is aan de kinderdoop. De kinderzegening vindt plaats in de eredienst en heeft een sobere vorm. Ouders die het verlangen hebben om hun kind de kinderzegening mee te geven kunnen dit aanvragen bij het pastoraat of predikant. Voorwaarde voor de kinderzegening is dat tenminste één van de ouders bij de P.G. De Banier Twijzelerheide behoort.
 

Ziekenzalving

Geregistreerde leden van onze gemeente komen in aanmerking voor ziekenzalving. Het verzoek om een ziekenzalving wordt door de zieke zelf of door diens familie en met diens instemming, aan de kerkenraad gedaan, via één van de kerkenraadsleden. Voorafgaand aan de ziekenzalving hebben twee ambtsdragers, waarvan bij voorkeur één predikant, een gesprek met de zieke over de betekenis van de Bijbelse ziekenzalving en over de verwachtingen van de zieke daarbij. Hierbij dient duidelijk gemaakt te worden dat de ziekenzalving geen ‘genezingsritueel’ is. Er wordt gebeden om de leiding van de heilige Geest in de verdere voortgang, waarbij zorgvuldige en pastorale uitleg van de Bijbel centraal zal staan. Zo kan verwachting op Gods vergevende en helende aanwezigheid worden gewekt en gevoed, en kunnen verkeerde verwachtingen zoveel mogelijk worden voorkomen. De ziekenzalving zal bij de zieke thuis of in het ziekenhuis plaatsvinden. Een ziekenzalving wordt achteraf in “Foarearst”, onder vermelding van de naam van de zieke, aan de gemeente bekend gemaakt. Bij een ziekenzalving zijn tenminste twee ambtsdragers aanwezig waarvan bij voorkeur een predikant. Er wordt een liturgie gebruikt uit het Dienstboek, eventueel in aangepaste vorm.
 

Samenlevingsvormen

Al geruime tijd is het huwelijk niet de enige samenlevingsvorm waar mensen voor kiezen. Ook in onze gemeente kiezen leden ervoor om samen te gaan wonen zonder een burgerlijk huwelijk af te sluiten. Hoewel dit op een persoonlijke keuze berust, is wel gevraagd hoe de P.G. De Banier Twijzelerheide hier tegenover staat. Door de kerkenraad is hier een aantal keren met elkaar over gediscussieerd. Uiteindelijk is met meerderheid van stemmen besloten dat er Bijbels gezien geen verschil gemaakt moet worden tussen huwelijk en samenwonen. Wel wordt aanbevolen om de zegen van God te vragen over de start van het samenleven. Derhalve kunnen ook belijdende gemeenteleden die samenwonen zitting nemen in de kerkenraad.
 

Zegenen levensverbintenissen

In onze kerk is de mogelijkheid om levensverbintenissen, anders dan tussen man en vrouw, te zegenen. Dit volgens KO ordinantie 5 artikel 4.
 

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant(en) van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Zie Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. Zie https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden-kerkelijk medewerkers/
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 

Reguliere- en bijzondere diensten

Het is regel dat er elke zondagmorgen een (ere)dienst wordt gehouden.

Op de bijzondere dagen vieren wij de komst en geboorte van Christus, zijn lijden, sterven en opstanding, zijn hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest. Dit vieren en gedenken doen wij gezamenlijk met de Hervormde Gemeente van Twijzelerheide.

Op de zondag voor advent, Eeuwigheidszondag, afsluiting van het kerkelijk jaar, gedenken wij in de dienst de broeders en zusters die het afgelopen jaar uit ons kerkelijk midden zijn overleden.

De start van een nieuw (kerk)seizoen doen wij tijdens de Gemeentezondag, meestal ergens op locatie, in een dienst met veel inbreng van gemeenteleden.

Op de derde woensdag van maart: Biddag voor gewas en arbeid, en de eerste woensdag van november: Dankdag voor gewas en arbeid, wordt er 's avonds een dienst gehouden.

Ook op Oudejaarsdag wordt er een dienst gehouden en op Nieuwjaarsmorgen wordt er met de Hervormde Gemeente een bijeenkomst gehouden.

Kinder- en tienerkerk: Kinderkerk wordt gehouden één keer in de maand (behalve de zomermaanden) voor de groepen 1 t/m 8. De tienerkerk wordt gehouden op de derde zondag van de maand voor de jeugd van 12 tot 20 jaar.
 
terug