zaterdag, 30 september 2023

Het gemeenteweekend

De gemeenteweekendcommissie regelt ieder jaar, aan het begin van het nieuwe winterseizoen, een weekend voor jong en oud. Dit is meestal in de maand september. Op de zaterdag doen we leuke activiteiten met de jeugd en zondags is het voor de hele gemeente. We beginnen met een ochtenddienst (van te voren kunnen we koffie drinken). De dienst heeft een thema en er wordt gebruik gemaakt van een band. We sluiten de gemeentezondag en het gemeenteweekend af met een gezellige barbecue.

   

Werkgroep Bijzondere Diensten (WBD)

De Werkgroep Bijzondere Diensten (WBD) organiseert o.a. de paascyclus (witte donderdag, goede vrijdag en stille zaterdag), en in de adventstijd een dienst van Lessons en Carols. Tijdens deze diensten wordt vaak gebruik gemaakt van een koor en worden er lezingen gehouden door eigen gemeenteleden. Soms wordt er tijdens de reguliere diensten wel eens wat georganiseerd, bijvoorbeeld een "heilige chaos". De bid- en dankstond voor gewas en arbeid leent zich hier uitstekend voor. Hebt u ideeën voor de WBD, geef het gerust door.

Griet de Boer 44 45 04; Anneke Bosma 44 49 21; Tjipke v.d. Velde 44 51 41.

 

   

Team Themadiensten Gereformeerde Kerk.

We organiseren sinds november 2014 elke laatste zondag van de maand een themadienst in onze kerk, die 's morgens om 09.30 uur begint, met de inloop vanaf 9.00 uur met een kopje koffie na afloop.

Er zijn per jaar 9 themadiensten, de maanden juli, augustus en december zijn er geen themadiensten. Ons team is ontstaan doordat er in 2014 een onderzoek binnen onze gemeente is gestart onder de leden tussen de 20 en 40 jaar. Er zijn hen toen de volgende vragen gesteld:

Wat betekent het geloof voor je?

Heb je de Kerk hierbij nodig?

Ervaar je verbondenheid met de Kerk?

Wat zou je anders willen in de Kerk?

Er zijn toen verschillende punten naar voren gekomen. Met de punten die het meest naar voren kwamen is het team aan de slag gegaan. Het team is door de kerkenraad in het leven geroepen. We hebben het afgelopen jaar een hele verscheidenheid aan diensten gehad. Als samenzang- begeleiding was er vaak een gospelband, die soms de complete dienst voorbereidde. Soms was er een spreker. Vaak werden er opwekkingsliederen gespeeld.

De drive van onze teamleden is: proberen om de jongere generatie binnen onze kerk weer actief bij de kerk(dienst) te betrekken, zodat we een bloeiende gemeente blijven die Jezus wil volgen. Ook proberen we meer diensten te organiseren waarbij eigen gemeenteleden actief bij de dienst betrokken zijn. 

Zo zijn we enthousiast bezig om er elke keer weer een aansprekende dienst, ter ere van onze God, voor jong en oud van te maken.

   

Missionaire werkgroep

De missionaire werkgroep, samen met onze Hervormde broeders en zusters als gezamenlijke evangelisatie commissie wil graag Gods aanwezigheid op aarde bekendmaken zowel binnen onze gemeente als in ons dorp. Voor onze gemeente betekent dit een plek waar we elkaar kunnen ontmoeten, bemoedigen en helpen. Dat we van elkaar mogen leren en dit met elkaar kunnen vieren, dat God onze Vader is en door het werk van Jezus Christus.

Voor het missionaire werk buiten onze gemeente willen we de mensen er attent op maken wat er in de wereld om ons heen gebeurt, we volgen vaak de landelijke campagnes via kerk in actie.        Steeds meer Friese kerken zetten zich in voor christenen in Rwanda. Het is één van de kleinste Afrikaanse landen, slechts acht keer groter is dan Friesland en bovendien even groen. Maar waar Friesland bekend is om de Friese meren, is Rwanda het land van duizend bergen. Tot 2022 gaan veel Friese kerken aan de slag voor Rwanda: Fryslân foar Rwanda! Dit project ondersteunen we met een jaarlijkse bijdrage.
Evangelisatie werk in Twijzelerheide en omgeving doen we door middel van het verspreiden van het blad Elisabethbode). En als gezamenlijke evangelisatie commissie organiseren we zo nu en dan een zangavond met bekende liederen en een korte meditatie.
Verder proberen we om de 2 jaar als gezamenlijke evangelisatie commissie samen met de scholen uit ons dorp, de krystkuier te organiseren en de afgelopen jaren is het krystkrantsje en het paaskrantje weer in het gehele dorp bezorgd. Tijdens het Heidefeest willen we graag weer een kerkdienst voor jong en oud houden op de zondag in de tent. En met pinksterfeest heeft onze timmerploeg uit Twijzelerheide weer hun steentje bijgedragen in Veenklooster.
Het gehele jaar door coördineren we het inzamelen van kaarten, postzegels, GSM en cartridges. De dozen staan in de portalen van de kerk.

Login