zaterdag, 30 september 2023

BELEID
Identiteit en vormgeving
De Gereformeerde Kerk van Twijzelerheide ziet zichzelf als deel van de wereldwijde kerk die het geloof belijdt in de drie-enige God die zich geopenbaard heeft in: Vader, Schepper van Hemel en aarde, Zoon, Jezus Christus de gekruisigde en opgestane Heer, Heilige Geest, in en door wie Hij werkzaam is in de wereld.
Dit belijden in de drie-enige God ziet zij verwoord in de drie oecumenische symbolen:
de Apostolische geloofsbelijdenis
de geloofsbelijdenis van Nicea
de geloofsbelijdenis van Athanasius.
Verbonden aan de reformatorische traditie ziet zij haar belijden uitgedrukt in de drie gereformeerde formulieren, te weten:
de Nederlandse geloofsbelijdenis
de Heidelberger catechismus
de Dordtse leerregels.
Als onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland onderschrijft zij de kerkorde en ordinanties zoals door de Generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland is opgesteld. In haar vormgeving als plaatselijke kerk voelt de Gereformeerde Kerk van Twijzelerheide zich aangetrokken tot elementen uit de evangelische beweging en richt zij zich op haar plaats en taak in haar omgeving als dorpskerk.


Praktische uitwerking kernpunten

BIJBELVERTALING EN LIEDBUNDELS
In de erediensten wordt in eerste aanleg gebruik gemaakt van Nieuwe Bijbel Vertaling, de NGB'51 en de Fryske Bibel maar omdat de lezingen met behulp van een beamer gepresenteerd worden kan ook gelezen worden uit b.v. de Herziene Statenvertaling, Naardense Bijbel en de Bijbel in Gewone taal.
Tijdens de dienst wordt gewoonlijk gezongen uit het Nieuwe Liedboek, het Liedboek voor de Kerken 1973 en de Evangelische Liedbundel. In bijzondere diensten is de keuze ruimer. Te denken valt dan o.a. Lieteboek foar de Tsjerken, Sjongend op Wei, Opwekkingsliederen, Tussentijds en de bundel van Joh. de Heer.

GEMEENTEOPBOUW
Vorming en Toerusting
Onder Vorming en Toerusting (V&T) worden die activiteiten verstaan die tot doel hebben het bevorderen van geloofsverdieping en -informatie. De activiteiten betreffen zowel de eigen gemeenteleden als de niet-gemeenteleden.
Onder V&T worden gespreksavonden verstaan over christelijke onderwerpen of daarmee verbonden. Ook kerkelijke onderwerpen zoals toelichting over onderwerpen uit de eigen traditie vallen hieronder. Vanaf september 2007 is hiermee begonnen. Verder valt het aanbieden van een zogenaamde Alpha-cursus hieronder.

Gemeente Groei Groepen
De kleine groep is een onmisbare schakel in geloofsgroei en omzien naar elkaar. Vanaf september bestaat er een netwerk van Gemeente Groei Groepen (GGG). Voor materiaal zal contact gezocht en onderhouden worden met het Evangelisch Werkverband. De toerusting van de gespreksleiders van de GGG gebeurt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

ALGEMEEN
Ziekte en calamiteiten
We zijn er niet alleen voor gemeenteleden, maar ook voor niet-gemeenteleden. Bij ernstige ziekte, ongeval of andere zorg willen we ook niet-gemeenteleden bemoedigen. Dit zal gedaan worden middels een kaartgroet namens onze gemeente. Wanneer naam en situatie bekend is kan er ook tijdens de eredienst voorbede gedaan worden. Bij plaatselijke, landelijke of mondiale calamiteiten is het goed om de kerk open te stellen. Afhankelijk van de intensiteit van de gebeurtenis kan er ook een doordeweekse gebedsdienst gehouden worden.

Wijkassistenten
Samen met het pastoraat zijn de wijkassistentes actief in de gemeente. Zijn mensen alleenstaand, eenzaam, ziek of aan huis gebonden, bij verjaardagen van 75+, thuiskomst uit het ziekenhuis, nieuw ingekomen leden, bij geboorte en gemeenteleden die gaan trouwen/ samenwonen, dan komt de wijkassistente op bezoek. Maar ook gaat de wijkassistente naar de begrafenis bij overlijden en brengt een bezoekje aan de eventuele nabestaande(n).

Heidemerke
Elk jaar, doorgaans in juni, wordt er door de plaatselijke middenstand en het Plaatselijk Belang de Heidemerke georganiseerd. Op deze Heidemerke willen we ons laten zien. Ook zal de kerk dan de gehele dag open zijn.

Krystkrantsje
Het Krystkrantsje, bestemd voor alle dorpsbewoners, dat in december door de gezamenlijke evangelisatiecommissie wordt uitgeven is een terugkerend informatieblad geworden. Het wordt aangevuld met een 'Paasnummer' rond de Paasdagen.

Doop en doopcatechese

De heilige doop wordt bediend in het midden van de gemeente en kan worden aangevraagd bij één van de pastoraat ouderlingen. Voorafgaande aan de doop wordt van de ouders verwacht dat zij deelnemen aan een of meerdere doopsgesprekken. Daarin zal gesproken worden over de betekenis van de doop en de christelijke opvoeding. Ook toekomstige ouders zijn van harte uitgenodigd voor doopsgesprekken. Voorwaarde voor het ten doop houden van uw kind is dat één van de ouders belijdend lid dient te zijn.Naast de kinderdoop is er ook de zogenaamde grootdoop of volwassendoop. Wie niet als kind gedoopt is of ergens anders de grootdoop ontvangen heeft en het verlangen heeft om gedoopt te worden, kan zich hiervoor aanmelden bij het pastoraat. Wie de grootdoop heeft ontvangen wordt als belijdend lid van onze kerk ingeschreven.

Kinderzegening
Naast de doop is er ook ruimte voor de kinderzegening, hoewel deze niet gelijkwaardig is aan de kinderdoop. De kinderzegening vindt plaats in de eredienst en heeft een sobere vorm. Ouders die het verlangen hebben om hun kind de kinderzegening mee te geven kunnen dit aanvragen bij de wijkouderling of predikant. Voorwaarde voor de kinderzegening is dat tenminste één van de ouders bij de Gereformeerde Kerk van Twijzelerheide behoort.

Ziekenzalving
Geregistreerde leden van onze gemeente komen in aanmerking voor ziekenzalving. Het verzoek om een ziekenzalving wordt door de zieke zelf of door diens familie en met diens instemming, aan de kerkenraad gedaan, via één van de kerkenraadsleden. Voorafgaand aan de ziekenzalving hebben twee ambtsdragers, waarvan bij voorkeur één predikant, een gesprek met de zieke over de betekenis van de Bijbelse ziekenzalving en over de verwachtingen van de zieke daarbij. Hierbij dient duidelijk gemaakt te worden dat de ziekenzalving geen 'genezingsritueel' is. Er wordt gebeden om de leiding van de heilige Geest in de verdere voortgang, waarbij zorgvuldige en pastorale uitleg van de Bijbel centraal zal staan. Zo kan verwachting op Gods vergevende en helende aanwezigheid worden gewekt en gevoed, en kunnen verkeerde verwachtingen zoveel mogelijk worden voorkomen.
De ziekenzalving zal bij de zieke thuis of in het ziekenhuis plaatsvinden. Een ziekenzalving wordt achteraf in Foarearst onder vermelding van de naam van de zieke aan de gemeente bekend gemaakt. Bij een ziekenzalving zijn tenminste twee ambtsdragers aanwezig waarvan bij voorkeur een predikant.
Er wordt een liturgie gebruikt uit het Dienstboek, eventueel in aangepaste vorm.

Samenlevingsvormen
Al geruime tijd is het huwelijk niet de enige samenlevingsvorm waar mensen voor kiezen. Ook in onze gemeente kiezen leden ervoor om samen te gaan wonen zonder een burgerlijk huwelijk af te sluiten. Hoewel dit op een persoonlijke keuze berust, is wel gevraagd hoe de gereformeerde kerk van Twijzelerheide hier tegenover staat. Door de kerkenraad is hier een aantal keren met elkaar over gediscussieerd. Uiteindelijk is met meerderheid van stemmen besloten dat er Bijbels gezien geen verschil gemaakt moet worden tussen huwelijk en samenwonen. Wel wordt aanbevolen om de zegen van God te vragen over de start van het samenleven. Derhalve kunnen ook belijdende gemeenteleden die samenwonen zitting nemen in de kerkenraad.

Login