zaterdag, 30 september 2023

College van kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters is in het bijzonder verantwoordelijk voor het beheer van de financiën. Het meest bekende voorbeeld waar het college zorg voor draagt is ongetwijfeld de Aktie Kerkbalans.
De Aktie Kerkbalans is de grootste bron van inkomsten voor onze kerk en een belangrijk fundament om onze kerk financieel draaiende te houden. Sinds enkele jaren wordt tijdens deze aktie ook een jeugdfolder gedrukt om de jeugd bewust te maken van dit belangrijke fenomeen. Het afgelopen jaar is gebleken dat deze opzet langzaam zijn vruchten begint af te werpen.
Met uitzondering van de diaconie vallen alle afzonderlijke commissies financieel onder de verantwoording van het college. Financieel rapporteert iedere commissie wel afzonderlijk aan de kerkenraad.
Naast de financiën valt ook het onderhoud van de gebouwen (Kerk en bijgebouwen, pastorie) onder de verantwoordelijkheid van het college. Bij de praktische uitvoering van dit onderhoud wordt dankbaar gebruik gemaakt van de diensten van de 'klusgroep' en de renovatiecommissie. Zonder deze twee groepen gemeenteleden zou het een stuk lastiger worden de gebouwen in een goede staat van onderhoud te houden.
Samen met de inzet van de vele vrijwilligers (gemeenteleden) wil de commissie een bijdrage leveren aan het in standhouden van en de opbouw van Gods kerk. Dit tezamen met het pastoraat, diaconaat en alle vormen van werkzaamheden die hier een bijdrage in kunnen leveren. Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit een voorzitter, secretaris, één kerkrentmeester en 5 algemene leden. De voorzitter en secretaris zijn tevens ouderling-kerkrentmeester en zijn in die hoedanigheid ook lid van de kerkenraad .
Vaste vrijwillige bijdrage (Aktie Kerkbalans)
De vaste vrijwillige bijdrage (Aktie Kerkbalans) kan gestort worden op:
Rabobank: NL29RABO0363006028 ten name van Gereformeerde Kerk Twijzelerheide.

Voor het regelement beheer klik:REGELEMENT COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Voor commissies die onder beheer vallen klik: werkcommissies
Voor kerkelijk bureau en archief klik: Ondersteunende diensten

 

 

Login